O celjskih grofih in knezih skozi oči pisatelja Ivana Sivca in strokovnjakov

Avtor: Mag. Ivan Sivec

O Celjskih grofih in knezih je bilo napisano že več strokovnih in poljubnih knjig. V leposlovju, ki lahko še najbolj približa podobo veličastnih Celjanov, pa je najbolj znan roman Anne Wambrechtsamer: Danes grofje Celjski in nikdar več.

Ker pa se je vmes tako v strokovni literaturi kot tudi v drugih pogledih dodalo veliko védenja o njih, sem se sam lotil Celjanov veliko bolj široko, s pomočjo nove oz. dopolnjene znanstvene literature kot s pomočjo pogovori s številnimi zgodovinarji in drugimi poznavalci tega pomembnega obdobja in osebnosti na slovenskih tleh.

Naj navedem najprej Uporabljeno literaturo, ki vam je lahko tudi v pomoč pri podrobnejšem proučevanju Celjanov in sem jo sam uporabil pri pisanju petih knjig (pentologije) o celjskih grofih in knezih.

Balog, Zdenko: Krvavi sabor križevački – povijest i fikcija, Zbornik mednarodnega simpozija Stara tema – nova spoznanja, Pokrajinski muzej Celje, Celje, 1998.

Balog, Zdenko: Majstorska radionica u službi Hermana Celjskog, Zbornik mednarodnega simpozija Stara tema – nova spoznanja, Pokrajinski muzej Celje, Celje, 1998.

Baš, Angelos: Savinjski splavarji, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1974.

Baš, Franjo: Prispevki k zgodovini severovzhodne Slovenije, Obzorja, Maribor, 1989.

Baš, Angelos idr.:Slovenski etnološki leksikon, Mladinska knjiga, Ljubljana, 2004.

Blaznik, Pavel; Grafenauer, Bogo; Vilfan, Sergij idr.: Gospodarska in družbena zgodovina Slovencev, Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1980.

Bregar, Pajagič Gojka: Današnja dediščina po Katarini Celjski, Zbornik mednarodnega simpozija Stara tema – nova spoznanja, Pokrajinski muzej Celje, Celje, 1998.

Brišnik, Danijela: Stari grad nad Celjem. Keramično gradivo iz sektorjev A in B, Zbornik mednarodnega simpozija Stara tema – nova spoznanja, Pokrajinski muzej Celje, Celje, 1998.

Cervantes, de Miguel, Saavedra: Don Kihot, DZS, Ljubljana, 2001.

Čepič, Zdenko; Gestrin, Ferdo; Grafenauer, Bogo idr.: Zgodovina Slovencev, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1979.

Čuk, Silvester: Svetnik za  vsak dan, Ognjišče, Koper, 1999.

Demmerle, Eva: Habsburžani, Cankarjeva založba, Ljubljana, 2013.

Dixon, Philip: Vitezi in gradovi, Mladinska knjiga, Ljubljana, 2010.

Ejavec, Fran: Domače in tuje živali v podobah, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1995.

Germadnik, Fugger Rolanda:  Barbara Celjska, Pokrajinski muzej Celje, Celje, 2013.

Germadnik, Fuggwer Rolanda: K zvezdam in nazaj, Celje, Pokrajinski muzej Celje, 2006.

Grafenauer, Bogo: Karantanija, Slovenska matica, Ljubljana, 2000.

Grdina, Igor: Anton Novačan in njegov Herman Celjski, Zbornik mednarodnega simpozija Stara tema – nova spoznanja, Pokrajinski muzej Celje, Celje, 1998.

Grdina, Igor; Štih, Peter: Spomini Helene Kottananner: ženski glas iz srednjega veka, Nova revija, Ljubljana, 1999.

Gruden, Josip: Zgodovina slovenskega naroda, Mohorjeva družba, Celje, 1992.

Grundmann, Herbert: Zgodovinopisje v srednjem veku: zvrsti, obdobja, posebnosti, Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana, 2000.

Guštin, Mitja: Srednjeveške keramične čaše iz izkopavanj v mestu Celje, Zbornik mednarodnega simpozija Stara tema – nova spoznanja, Pokrajinski muzej Celje, Celje, 1998.

Habjan, Vlado: Družbeni razvojni pomen knezov iz Celja v slovenskem poldrugem tisočletju, Zbornik mednarodnega simpozija Stara tema – nova spoznanja, Pokrajinski muzej Celje, Celje, 1998.

Janko, Anton: Gospod Žovneški v luči tradicije minnesanga, Zbornik mednarodnega simpozija Stara tema – nova spoznanja, Pokrajinski muzej Celje, Celje, 1998.

Janko, Anton, Henkel, Nikolaus: Nemški viteški liriki s slovenskih tal, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Ljubljana, 1997.

Keber, Janez: Leksikon imen, Mohorjeva družba, Celje, 1988.

Klaić, Nada: Zadnji knezi celjski v deželah Sv. krone, Kulturna skupnost Občine, Zgodovinsko društvo, Celje, 1982.

Kos, Dušan: Celjska knjiga listin I., Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanost in umetnosti, Muzej novejše zgodovine, Ljubljana, 1996.

Kos, Dušan: Gašper Lamberger na viteškem turnirju, Viharnik, Ljubljana, 1999

Kos, Dušan: Pismo, pisava, pisar, Zgodovinski arhiv, Ljubljana, 1994.

Kos, Dušan: Žovneški gospodje v zrcalu diplomatike, Zbornik mednarodnega simpozija Stara tema – nova spoznanja, Pokrajinski muzej Celje, Celje, 1998.

Kos, Mateja: Gotske steklene in keramične posode v zbirki Narodnega muzeja Slovenije, Zbornik mednarodnega simpozija Stara tema – nova spoznanja, Pokrajinski muzej Celje, Celje, 1998.

Kosi, Miha: Potujoči srednji vek, Založba ZRC, Ljubljana, 1998.

Kosi, Miha: ‘Prometna politika celjskih grofov, Zbornik mednarodnega simpozija Stara tema – nova spoznanja, Pokrajinski muzej Celje, Celje, 1998.

Kralj, Franc: Grad Žovnek – zgodbe o transformaciji prostora, Kulturno zgodovinsko društvo Žovnek Braslovče, Braslovče 2007.

Kralj, Franc: Sakralni spomeniki na območju občine Braslovče, Kulturno zgodovinsko društvo Žovnek Braslovče, Braslovče, 2012.

Kralj, Franc: Žovnek in Žovneški, Kulturno zgodovinsko društvo Žovnek Braslovče, Braslovče, 2000.

Kramberger, Dušan: Stari grad nad Celjem – notranji obrambni jarek, Zbornik mednarodnega simpozija Stara tema – nova spoznanja, Pokrajinski muzej Celje, Celje, 1998.

Krones, Franz, prev. Golia, Modest Ludovik:  Die Freien von Saneck und ihre Chronick als Grafen von Cilli, Obzorja, Maribor, 1972.

Kuret, Niko: Praznično leto Slovencev, Družina, Ljubljana, 1988.

Lazar, Tomaž; Nabergoj,. Tomaž; Jerin, Barbara: Vitez, dama in zmaj, Narodni muzej Slovenije, Ljubljana, 2011.

Mlinar, Janez: Grofje Celjski in Koroška, Zbornik mednarodnega simpozija Stara tema – nova spoznanja, Pokrajinski muzej Celje, Celje, 1998.

Mlinarič, Jože: Celjani in njihov odnos do samostanov, Zbornik mednarodnega simpozija Stara tema – nova spoznanja, Pokrajinski muzej Celje, Celje, 1998.

Novak, Boris A.: Srednjeveška lirika, Filozofska fakulteta, Ljubljana, 1998/99. (spletna objava)

Orožen, Ignacij: Celjska kronika, Epsi, Celje, 1997

Orožen, Janko: Celje z zaledjem, Tiskarna družbe sv. Mohorja, Celje, 1948.

Orožen, Janko: Gradovi in graščine v narodnem izročilu 1, Gradovi in graščine ob Savinji, Sotli in Savi, Zvezna tiskarna, Celje, 1936.

Orožen, Janko: Zgodovina Celja. Del 2. Srednjeveško Celje kot središče državnotvornega stremljenja: doba narodne samostojnosti,m Savinjska marka, knezi in grofje Celjani, Goričar & Leskovšek, Celje, 1927.

Otorepec, Božo: Srednjeveški pečati in grbi mest in trgov na Slovenskem, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Ljubljana, 1988.

Pisk, Bregovac Marija: Portreti grofova Celjskih u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Zbornik mednarodnega simpozija Stara tema – nova spoznanja, Pokrajinski muzej Celje, Celje, 1998.

Predovnik, Katarina: Grofje Celjski ob spodnji Krki: Pleterski opečni tlak in problem lokacije trdnjave Kostanjevica, Zbornik mednarodnega simpozija Stara tema – nova spoznanja, Pokrajinski muzej Celje, Celje, 1998.

Rambaud Mathias: Sta bili žalost in ljubezen nekoč enaki kot danes?, Delo,  Ljubljana, 13. maj 2014.

Ravnikar, Tone: Po zvezdnih poteh, Muzej Velenje, Velenje, 2007.

Ravnikar, Tone: V primežu medplemiških prerivanj, Pedagoški inštitut, Ljubljana, 2010. (digitalna knjižnica)

Ravnikar, Tone: Žovneško-ptujski odnosi v Šaleški dolini, Zbornik mednarodnega simpozija Stara tema – nova spoznanja, Pokrajinski muzej Celje, Celje, 1998.

Simoniti, Primož: Humanizem na Slovenskem, Slovenska matica, Ljubljana, 1979.

Slavec, Zupanič Zvonka: Indentifikacijska študija na domnevnih lobanjah grofov in knezov Celjskih. Preliminarno poročilo, Zbornik mednarodnega simpozija Stara tema – nova spoznanja, Pokrajinski muzej Celje, Celje, 1998.

Srša, Ivan: Međimursko graditeljstvo u doba celjskih grofova, Zbornik mednarodnega simpozija Stara tema – nova spoznanja, Pokrajinski muzej Celje, Celje, 1998.

Stopar, Ivan: Gradovi na Slovenskem, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1991.

Stopar, Ivan: Najlepši slovenski gradovi, Cankarjeva založba, Ljubljana, 2008.

Stopar, Ivan: Razvoj srednjeveške grajske arhitekture na Slovenskem Štajerskem, Slovenska matica, Ljubljana, 1977.

Štih, Peter: Celjski grofje – še vedno raziskovalni problem?, Zbornik mednarodnega simpozija Stara tema – nova spoznanja, Pokrajinski muzej Celje, Celje, 1998.

Štih, Peter idr.: Migracije in slovenski prostor od antike do danes, Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana, 2010.

Vignjević, Tomislav: Spomin na celjske grofe. Dve upodobitvi iz poznega srednjega veka in renesanse, Zbornik mednarodnega simpozija Stara tema – nova spoznanja, Pokrajinski muzej Celje, Celje, 1998.

Voje, Ignacij: Balkanska polika celjskih grofov, Zbornik mednarodnega simpozija Stara tema – nova spoznanja, Pokrajinski muzej Celje, Celje, 1998.

Žvanut, Katja: Heraldične upodobitve Celjskih: Pomen grba pri uveljavljanju politične in družbene inddenditete Celjskih, Zbornik mednarodnega simpozija Stara tema – nova spoznanja, Pokrajinski muzej Celje, Celje, 1998.

Wambrechtsamer, Anna: Danes grofje Celjski in nikdar več, Založba Obzorja Maribor, Maribor, 1977.

Na podlagi te strokovne literature sem o Celjskih grofih in knezih napisal pet obsežnih knjig, ki jih bom predstavil na tej spletni strani v petih nadaljevanjih. Za vseh pet je naslikal izvirne potrete slikar Jože Barachini iz Radeč.

Več o meni kot avtorju si lahko preberete tukaj.

Knjige lahko naročite tukaj.

Več

Zadnji članki